Projekt

FRAMTID • MÅNGKULTUR • LOKALT


PROJEKT

A culinary region

KOMBINATIONSUTBILDNING SFI

AVSLUTAD

Skolverket driver sedan den 1 december 2021 det ESF-finansierade projektet Kombinationsutbildning sfi. Bakgrunden till projektet är ett behov av en förbättrad systemstruktur eftersom kombinationsutbildningar idag inte är etablerade nationellt som en integrerad lärandeform. Det fanns också ett behov av att utföra en kvalitativ kartläggning av de kombinationer av yrkesutbildning och sfi som finns i landet. Kartläggningen ska undersöka och beskriva vilka hinder och svårigheter som genomförandet av dessa utbildningar är förknippade med.


Projektet kommer även att ta fram ett antal rekommendationer för genomförande av kombinationsutbildningar på en såväl strategisk som organisatorisk nivå. I projektet deltar förutom Skolverket Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Linköpings universitet, Malmö universitet och regionerna Skåne, Västra Götaland, Uppsala, Gävleborg och Västerbotten. Projektet redovisas i april 2023.

A culinary region

LAPLAND -  A CULINARY REGION

AVSLUTAD


På nationell nivå har det sedan några år tillbaka etablerats ett nytt  begrepp ”gastronomisk/ kulinarisk region” med fokus på främst mat med ett tydligt fokus på exportmogna måltidsupplevelser men även exportmogna produkter.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till en mer exportmogen besöksnäring året runt med tydligt fokus på måltidsupplevelser och produkter för export.

Sikt 2.0

SIKT. 2.0

AVSLUTAD

SIKT- Samverkan för Inkludering, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning. 

Alla kan SFA

ALLA KAN! SVENSKA FÖR ALLA - SFA

AVSLUTAD


Projektet finansieras genom länsstyrelsens § 37 och har varit i gång sedan september 2019. Riktar sig till nyanlända med ingen eller liten skolbakgrund och kommer att pågå hela 2020.