2019 års stipendiat
Evelina Danielsson

Läs hela examensarbetet här:

MÖJLIGHETER TILL SAMARBETEN


"Rapporten innehåller en undersökning av möjligheterna till mellankommunala samarbeten mellan kommunerna i Västerbottens fjäll och inland när det kommer till hantering av bioavfall. Slutsatsen är att vi är starkare tillsammans."EVELINA DANIELSSON

EVELINA DANIELSSON 2019 ÅRS STIPENDIAT

Vad ska glesbygdskommunerna göra med bioavfallet?: Fallstudie för Vilhelmina kommun


Examensarbetet belyser vilka särskilda förutsättningar som råder i glest befolkade fjällkommuner när det kommer till insamling av bioavfall i form av matavfall och avloppsslam. Detta genom en fallstudie över Vilhelmina kommun som år 2019 är en av alla de kommuner i Sverige som ännu inte infört separat insamling av matavfall.


Senast den 1 januari 2021 ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen. I Vilhelmina kommun har vi alltså bara lite drygt ett år på oss att förändra vårt avfallsinsamlingssystem för att möta dessa krav och för att bättre ta till vara på den värdefulla resurs som matavfallet är. Men hur ska vi göra? Vilket insamlingssystem ska vi välja?


I rapporten jämförs befintliga system och metoder för insamling av matavfall och avloppsslam med avseende på miljömässig hållbarhet och praktisk tillämpbarhet i en glest befolkad fjällkommun som Vilhelmina. Efter en noggrann genomgång konstateras att inget av de idag etablerade insamlingssystemen är särskilt väl anpassade till våra långa, kalla och snörika vintrar och de långa avstånden vi har i vår kommun. Även turismen och fritidshusbebyggelsen konstateras medföra utmaningar när det kommer till avfallsinsamling.


Måste vi då bli uppfinnare eller kan vi övervinna utmaningarna om vi tar hjälp av andra? Rapporten innehåller en undersökning av möjligheterna till mellankommunala samarbeten mellan kommunerna i Västerbottens fjäll och inland när det kommer till hantering av bioavfall. Slutsatsen är att vi är starkare tillsammans.
Rapporten innehåller även en kartläggning av avfallsflöden och avfallsmängder i Vilhelmina kommun vilken utgör underlag inför framtida förändringar av nuvarande insamlingssystem.(Utdrag från Evelinas ansökan).Stipendiet delas ut i samband med invigningen av Wilhelmina Winter Weekend den 13 februari 2020.OM EVELINA


Namn: Evelina Danielsson

Ålder: 30 år

Utbildning: civilingenjör naturresursteknik, inriktning miljö och vatten

När jag är ledig tycker jag om att: jag drar gärna ut i skogen eller på fjället. Eller så går jag loss i köket, till min sambos stora förtret - han diskar. Tur han får mat i alla fall.