Projekt

FRAMTID • MÅNGKULTUR • LOKALT


PROJEKT

ALLA KAN! SVENSKA FÖR ALLA - SFA


Projektet finansieras genom länsstyrelsens § 37 och har varit i gång sedan september 2019. Riktar sig till nyanlända med ingen eller liten skolbakgrund och kommer att pågå hela 2020.


LAPLAND -  A CULINARY REGION


På nationell nivå har det sedan några år tillbaka etablerats ett nytt  begrepp ”gastronomisk/ kulinarisk region” med fokus på främst mat med ett tydligt fokus på exportmogna måltidsupplevelser men även exportmogna produkter.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till en mer exportmogen besöksnäring året runt med tydligt fokus på måltidsupplevelser och produkter för export.

SIKT


SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning.